REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť – 06. 07. 2013