REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie redemptoristov v Írskom Dubline

V dňoch od 2. do 5. septembra 2015 sa 29 redemptoristov z celej Európy, pracujúci vo formácii (výchove), stretli v írskom Dubline. Zo Slovenska za Michalovskú viceprovinciu sa tohto stretnutia zúčastnili o. Metod Lukačik CSsR (viceprovinciál Michalovskej viceprovincie redemptoristov a člen sekretariátu formácie Konferencie redemptoristov v Európe), o. Jaroslav Štelbaský CSsR (prefekt študentov) a o. Miroslav Bujdoš CSsR (zodpovedný za pastoráciu povolaní). Prvé takéto stretnutie bolo v Krakove v júli 2013.

Stretnutia sa zúčastnili aj koordinátor Konferencie redemptoristov v Európe (nová štruktúra združujúca všetkých redemptoristov v Európe) o. Jacek Zdrałek CSsR a o. Alberto Eseverri CSsR, ktorý je prezidentom Generálneho sekretariátu pre formáciu v Ríme. Formátori sa zúčastnili viacerých plenárnych stretnutí ako aj stretnutí v pracovných skupinách. Cieľom stretnutia bolo pripomenúť formátorom rôzne pramene, ktoré sú už prístupné pre formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Bol predstavený aj dekrét generálneho predstaveného ohľadom formácie redemptoristov, ktorý je potrebné už uvádzať do praxe. Uvažovalo sa aj o interprovinciálnej spolupráci týkajúcej sa formácie študentov na medzinárodnej úrovni. Prejednávali sa konkrétne návrhy, ktorými táto vízia by sa mohla zrealizovať v najbližších rokoch. Jedným z cieľov tohto stretnutia bolo tiež pripraviť podnety a návrhy formátorov pre rokovanie na XXV. Generálnej kapitule, ktorá bude v roku 2016 v Thajsku.

Stretnutie sa nieslo v bratskom duchu a otvorenom dialógu. Bolo nielen povzbudením, ale aj usmerením v ďalšej formačnej práci.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza