REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Biskupská vysviacka Mons. Alfonso Vincenzo Amarante CSsR

6. október 2023 – tento deň sa zapísal do histórie redemptoristov po celom svete, v Ríme, v Neapole ako aj pre Alfonziánsku akadémiu. Náš spolubrat Alfonso Vincenzo Amarante bol vysvätený za arcibiskupa v Bazilike Najsvätejšieho Spasiteľa a svätých Jána Krstiteľa a Jána Evanjelistu v Lateráne. Jeho Eminencia kardinál Joseph Tobin CSsR bol predsedajúcim celebrantom a svätiteľom, spolu s Jeho Eminenciou kardinálom Angelom de Donatisom, generálnym vikárom Jeho Svätosti pápeža Františka pre rímsku diecézu a Jeho Eminenciou kardinálom José Tolentinom de Mendonça, prefektom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.

Na vysviacke bolo 20 arcibiskupov a biskupov spolu s opátom zo Sorres (titulárny stolec novovysväteného arcibiskupa Amaranteho). Pápež František osobitným listom, ktorým menuje Alfonsa Vincenza Amaranteho z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa za rektora Pápežskej lateránskej univerzity a vymenúva ho za arcibiskupa titulárnej stolice v Sorres, mu dáva osobitný mandát a uisťuje ho o svojich modlitbách. Tento list prečítal otec Antonio Donato CSsR, úradujúci predseda Alfonziánskej akadémie. Obracajúc sa na zaplnenú Baziliku redemptoristov z Generálnej kúrie, z komunity San Alfonso v Ríme, z provincie Neapol (provincia, do ktorej Amarante patrí), z rôznych jednotiek v Európe, spolu s kňazmi, seminaristami, profesormi, študentmi Lateránskej univerzity, rehoľníkmi a rehoľníčkami a laikmi, najmä z miest Pagani (rodné mesto Amaranteho) Ciorani, Avelino a ďalšie redemptoristické farnosti z provincie Neapol, kardinál Tobin citoval príklad života a poslania ďalšieho veľkého, ale veľmi pokorného redemptoristického biskupa, sv. Jána Neumanna. Kardinál Tobin zdôraznil dôležitosť misie – byť v srdci Cirkvi, a teda v srdci povolania každého biskupa Cirkvi. Vyzval Alfonsa Amaranteho, aby nasledoval príklad Dobrého pastiera, ktorý sa vlkov nebojí, ale stojí pri ochrane oviec zverených do jeho starostlivosti spôsobom života a príkladom sv. Jána Neumanna.

Na konci Eucharistie a po odovzdaní svojho prvého biskupského požehnania kardinálom, biskupom a všetkým prítomným v bazilike novovysvätený arcibiskup a rektor Lateránskej univerzity, Mons. Alfonso Vincenzo Amarante CSsR povedal, že dúfa, že na univerzite bude teológia kristocentrická a že všetkým bude ukazovať pravú tvár Pána Ježiša. Jeho túžbou je, aby Univerzita Svätého Otca( Laterán) bola skutočne katolícka pri prijímaní ľudí zo všetkých kultúr a z celého sveta, aby sa cítili ako doma a spolupracovali pri budovaní mostov prostredníctvom posilňovania vzájomných vzťahov na všetkých úrovniach univerzity. Vyjadril svoju vďačnosť svojim rodičom, ktorí kvôli veku nemohli byť prítomní, svojej rodine, rodine redemptoristov, bývalému rektorovi Lateránu a všetkým prítomným veľmi úprimnými, ale dojímavými slovami, v ktorých vyjadril svoju túžbu pokračovať v ceste jednoduchého života redemptoristického misionára bez pripútanosti k materiálnym dobrodeniam, pripomínajúcim dvoch veľkých, ale pokorných biskupov, ktorým je náš zakladateľ sv. Alfonz a sv. Ján Neumann.

Neskôr po veľmi slávnostnej a krásnej bohoslužbe sa uskutočnilo skromné občerstvenie za novovysväteného arcibiskupa na nádvorí Lateránskej kúrie.

Autor: Joseph Ivel Mendanha CSsR – Generálny konzultor redemptoristov

Zdroj a viac: Redemptoristi vo svete

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza