REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Liturgické texty bl. D.M. Trčka

Sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku pripadá na 25. augusta.

Každého 25. v mesiaci sa modlíme pred jeho relikviami v prikláštornom Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Modliac sa moleben k mučeníkovi, ďakujeme mu za jeho príhovor a prosíme v rozličných potrebách.

Aj Ty môžeš poslať svoje poďakovanie či prosbu bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi, ktorá potom bude prednesená počas molebenu. Text by sa mal začínať slovami: „Blahoslavený mučeník Dominik Metod, ďakujem Ti za …“ alebo „Blahoslavený mučeník Dominik Metod prosím Ťa o príhovor u Nebeského Otca za …“.

Text poďakovania alebo prosby pošli na adresu: Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce alebo vprovincial@misionar.sk

Liturgické texty iste  pomôžu lepšie sa modliť a zároveň aj poznať osobu a dielo bl. mučeníka.

Večiereň – menlivé časti

(24. august)

SLOHY na „Pane, ja volám“

Hlas 5. Hieromučeník Metod, * v krstnom kúpeli znovuzrodenia * Pán ti daroval účasť na svojej božskej prirodzenosti. * Stal si sa adoptívnym Božím synom. * Ježiš ťa ako živý kameň vbudoval do svojej Cirkvi * a stal si sa chrámom Svätého Ducha * a dedičom Božieho kráľovstva.

Krstom si bol zaštepený do Krista – vinného kmeňa. * Bol si pripočítaný k vyvolenému rodu, * kráľovskému kňazstvu a svätému národu, * aby si zvestoval slávne skutky Boha Otca, * ktorý ťa vytrhol z moci tmy * a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.

Blažený Metod, * od detstva si si zamiloval Ježiša * a on si ťa putami lásky priťahoval k sebe. * Túžil v tebe plnšie rozvinúť krstné zasvätenie * a ako učeníkov aj teba oslovil: „Pod za mnou.“

Ty si počul Ježišovo volanie: „Poď za mnou“ * a išiel si za týmto hlasom. * Ježiš, jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta, * daroval ti milosť rehoľného povolania. * Chcel, aby si sa mu celkom zasvätil * v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. * A ty si tento dar s láskou a vďačnosťou prijal. * Zanechal si všetko * a išiel si za svojím Učiteľom a Pánom.

Hlas 2. Štúdiom posvätnej teológie * stále viac a viac si spoznával Ježiša Krista. * Svätý Duch ti dal spoznať šírku, dĺžku, výšku * a hĺbku Kristovej lásky, * ktorá prevyšuje každé poznanie. * A od tejto lásky ťa už nič neodlúčilo, * ani prenasledovanie a väzenie, * ba ani mučenícka smrť.

Zasvätený život je darom Najsvätejšej Trojice. * Je životom podľa trojičného vzoru. * Je to bratské spoločenstvo * prežívajúce Božiu lásku a budujúce jednotu. * A ty, blažený Metod, * otvoril si svoje srdce Svätému Duchu, * ktorý v tvojom srdci rozlieval Božiu lásku. * Ňou si v rehoľnom spoločenstve rozvíjal dobré vzťahy * a budoval jednotu.

Boh Otec, Stvoriteľ a darca každého dobra, * daroval ti milosť celkom sa mu zasvätiť. * Preto si zložil večné rehoľné sľuby. * Sľubom čistoty si sa chcel čo najviac pripodobniť Ježišovi Kristovi, * Božiemu Baránkovi bez poškvrny.

Kristus sa stal pre nás chudobným, * aby nás obohatil svojím bohatstvom. * Sľubom chudoby, blažený Metod, pripodobnil si sa Ježišovi, * ktorý nemal kde hlavu skloniť.

SLÁVA: Hlas 2.

Sľubom poslušnosti si sa zriekol svojej vôle. * Poslúchal si svojich predstavených * a podriaďoval si sa im. * Tým si sa pripodobnil Ježišovi Kristovi, * ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť, * až na smrť na kríži.

I TERAZ: Dogmat hlasu:

Keď prišla milosť, pominul tieň Zákona. * Veď ako horiaci ker nezhorel, * tak si ako panna porodila a pannou si zostala. * Namiesto ohnivého stĺpa zažiarilo spravodlivé Slnko, * namiesto Mojžiša je tu Kristus, * záchrana našich duší.

Vchod s kadidlom

Prokimen z dňa

VERŠOVÉ SLOHY

Hlas 1. Pane, oslavujeme ťa a ustavične ti vzdávame vďaky * za to, že si k nám na východ Slovenska poslal otca Metoda, * horlivého misionára, * duchovného syna svätého Alfonza, * z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. * On k nám prišiel v tvojom mene, * aby chudobným hlásal evanjelium, * ktoré je Božou mocou na spásu každého, kto verí, * a ktoré má moc spasiť naše duše.

Verš: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Pane, ty si poslal svojich učeníkov, * aby podľa tvojho príkladu chodili z dediny do dediny * a z mesta do mesta * a hlásali evanjelium. * Podľa ich vzoru aj blažený Metod dostal poslanie od teba, * aby prechádzal po mestách i dedinách, * tu vytrhával plevy zloby * a čistú pšenicu zhromažďoval do nebeskej sýpky. * Ohlasovaním Božieho slova vzbudzoval v ľuďoch vieru a prehlboval ju * a tak získaval pre teba nových učeníkov.

Verš: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.

Pane, ty si na svojich učeníkov * zoslal Otcovu slávu, Utešiteľa, Svätého Ducha. * On ich zbavil strachu z mocných tohto sveta. * A oni nebojácne svedčili o tvojom utrpení, * o smrti a zmŕtvychvstaní. * Podobne aj blaženého Metoda si vystrojil mocou z výsosti, * svojím Svätým Duchom, * aby nielen na misiách, * ale aj pred vyšetrovateľmi a vo väzení vydával svedectvo o tebe, * že ty si Víťaz nad hriechom, smrťou a zlým duchom * a že si Mesiáš a Pán, * jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 1.

Presvätá Bohorodička Mária, * ty si sláva Jeruzalema, * ty si veľká radosť Izraela, * ty si česť nášho rodu. * Ty si predpovedala, že ťa budú blahoslaviť všetky pokolenia. * Teba zveleboval a úctu k Matke ustavičnej pomoci rozširoval aj blažený Metod. * Spolu s ním nám vypros milosť u svojho Syna, * aby sme ťa ospevovali ako našu duchovnú Matku * a Vodkyňu k Ježišovi do blaženej večnosti.

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

SLÁVA: I TERAZ: Bohorodičník.


*************************************

Utiereň – menlivé časti

(25. august)

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a obsiahli večnú slávu v nebi.

SEDALEN I, Hlas 4.

Pane, apoštol Peter predstúpil pred teba s otázkou: * „Pozri, my sme opustili všetko a šli sme za tebou. * Čo z toho budeme mať?“ * Ty si mu odpovedal: * „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, * alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, * dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. * Blažený Metod, ty si kvôli Ježišovi opustil svoj rodný dom, * svoje príbuzenstvo, svoju vlasť i svoj obrad. * Pre neho si stratil i svoj život * a on ti daroval večný život.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 4.

Presvätá Bohorodička * Boh si ťa od večnosti vyvolil za Matku svojho Syna. * Kvôli tomu ťa uchránil od poškvrny hriechu. * Pri zvestovaní ústami archanjela Gabriela ti oznámil: * Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. * Na Boží zámer s tebou dala si súhlas slovami: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova. * Boh s každým z nás má svoj najkrajší plán. * Vypros nám milosť, * aby sme s ním vždy súhlasili a s tebou Bohu odpovedali: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

SEDALEN II, Hlas 2.

Pane, ty nám prikazuješ: * „Lám chudobným svoj chlieb, * potulných bedárov zaveď do domu ak vidíš nahého, zaodej ho.“ * To všetko naplňoval vo svojom živote aj blažený Metod. * Duchovne hladných nasycoval Božím slovom a Eucharistiou. * Pomáhal im aj hmotnými dobrami. * Duchovne smädných napájal vodou života. * To všetko robil ako samotnému Ježišovi * a preto od neho dostal pozvanie do Božieho kráľovstva.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 2.

Bohorodička, Matka najvyššieho Dobra, * ty si po zvestovaní odišla k svojej príbuznej Alžbete. * Jej si pomáhala tri mesiace. * Vypros nám milosť vytrvalo konať dobro. * Lebo tvoj Syn a náš Pán a Boh nás učí: * Tí, čo robili dobré, budú vzkriesení pre život.

VELEBENIE SVIATKU

Velebíme ťa,* Kristov kňaz a mučeník Metod,* a uctievame si tvoje sväté utrpenie,* ktoré si vytrpel za Krista.

Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš: Prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš: Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie ako céder z Libanonu.

Verš: Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ: Aleluja! Aleluja! Aleluja! * Sláva tebe, Bože! 3x

EVANJELIUM Matúš 16:24-28

PÁN POVEDAL SVOJIM UČENÍKOM: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.”

alebo Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-12 alebo Jn 15:17-16:2

Sloha po 51. žalme

Hlas 2. – Samohlas

Ježišu, svoju verejnú činnosť si začal výzvou: * Kajajte sa a verte evanjeliu. * Aj ty, blažený Metod si na misiách vyzýval Boží ľud k pokániu, * zmiereniu a obráteniu. * Ústami apoštola Pavla si vyzýval veriacich: * Zmierte sa s Bohom prameňom života * a spaste svoje duše.

KÁNON Hlas 8.

1. Bohorodička, z vnuknutia Svätého Ducha * Simeon ti predpovedal: * „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, * aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ * Mlčky si aj na to Bohu odpovedala: * „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Blažený Metod pros Boha za nás

3. Aj v najťažších chvíľach života si pevne veril, * že Boh je s tebou, posilňuje ťa, * pomáha ti a drží ťa svojou spásnou pravicou.

Blažený Metod pros Boha za nás

4. Boh aj teba povzbudzoval: * „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. * Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj Spasiteľ. * Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.“

Blažený Metod pros Boha za nás

5. Eleazár keď dokonával si zavzdychal a riekol: * „Pán, ktorý má svätú múdrosť, vie, * že hoci som sa mohol vyhnúť smrti na tele, * na tele síce znášam kruté muky a bičovania, * ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom.“ * Aj ty blažený Metod si sa mohol vyhnúť * utrpeniu a predčasnej smrti, * keby si zradil Krista a jeho Cirkev. * Tak si neurobil, lebo od Pána si vedel, * že tí čo trpia pre pravdu a spravodlivosť * majú veľkú odmenu v nebi.

Blažený Metod pros Boha za nás

6. Matka machabejka * v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov. * Povzbudzovala ich aby položili svoje životy * a neodpadli od otcovských zákonov: * Veď Stvoriteľ opäť vám dá dych i život svojho milosrdenstva. * Aj za teba, blažený Metod sa modlila Matka Cirkev * a povzbudzovala ťa, aby si vytrval až do konca * a prijal od Pána palmu víťazstva.

KONDÁK, Hlas 4.

Kristov kňaz a mučeník  Metod, * zamiloval si si Božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

Blažený Metod pros Boha za nás

7. Júda machabejský sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta * a svojich povzbudil, aby statočne bojovali * až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. * Svojim vojakom dal za heslo: „Boh je naše víťazstvo.“ * Blažený Metod aj ty si bojoval za pravdu, lásku a spravodlivosť * za vernosť Kristovi a Cirkvi * a Kristus sa stal tvojim víťazstvom.

Blažený Metod pros Boha za nás

8. Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň: * Veľký si Pane a slávny, * obdivuhodne silný a nepremožiteľný. * Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli, * poslal si svojho ducha a povstali * a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojmu hlasu.

9. Matka vteleného Slova a matka naša. * Stala si pri kríži svojho Syna a povzbudzovala ho, * aby dokonal obetu vykúpenia a zmierenia. * Spolupracovala si s Bohom na diele záchrany ľudstva * a preto si teraz oslávená. * Si odetá slnkom. * Pod tvojimi nohami je mesiac * a na hlave veniec z dvanástich hviezd.

SVETILEN

Judáš odišiel z večeradla do nočnej tmy. * Tu jeho dušu zahalila tma, preto ťa zradil. * Teba blažený Metod, ľudská zloba uvrhla do tmy väzenia. * V tvojej duši však bolo svetlo, Ježiš. * Kráčal si životom v jeho svetle * a došiel si k Nemu, k nezhasínajúcemu Svetlu.

SLÁVA:

V Jeruzalemskom chráme starec Simeon z vnuknutia Svätého Ducha * nazval tvojho Syna, Bohorodička, Svetlom na osvietenie pohanov. * Prihováraj sa za nás u svojho Syna, * aby sme kráčali životom vo svetle jeho tváre, * deň čo deň sa radovali z jeho mena * a honosili sa jeho spravodlivosťou.

I TERAZ:

Blažený Metod v okamihu tvojho krstu * Kristus ťa ožiaril svojím svetom. * Ani diabolská a ľudská tma i zloba nezhasili v tebe to svetlo. * Veril si v svetlo a ostal si synom svetla. * Teraz blažene žiješ v záplave večného svetla.

CHVÁLY Hlas 2.

Ak nie je nedeľa, tieto verše: Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Pane, už prorok Dávid túžil postaviť ti chrám, * ale ty si rozhodol, že až jeho syn Šalamún ti postaví chrám. * K tvojej oslave aj blažený Metod * dal postaviť kláštorný chrám. * Na misiách s pomocou tvojej milosti budoval * a očisťoval tvoje chrámy v ľudských srdciach. * Radoval sa, keď mohol vstúpiť do tvojho chrámu * a sláviť eucharistiu s tvojím ľudom. * Ty si v ňom prebýval ako v chráme * a preto si ho prijal do chrámu večnej slávy.

Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Kriste, večné Slovo a Pravda, * prostredníctvom apoštola Pavla si nám povedal: * „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi * budú prenasledovaní.“ * Pravdivosť tejto zjavenej pravdy * si zakúsil aj ty, blažený Metod. * Nepriatelia Boha a Cirkvi ťa zajali, * uväznili a mučili. * Pripočítali ťa k zločincom. * Svojimi slovami: „Pane, tu ma máš“ * si sa odovzdal do Božej vôle. * Tým si sa pripodobnil trpiacemu Ježišovi, * ktorý z kríža zvolal: * Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Blažený Metod, bol si živou a plodnou ratolesťou * na viničnom kmeni, ktorým je Kristus. * Preto ťa nebeský Otec, Vinohradník * očisťoval aj utrpením, väznením a mučením, * aby si prinášal ešte viac ovocia, * aby tvoje ovocie zostalo. * Na Božiu slávu a pre povzbudenie veriacich * ostalo po tebe krásne ovocie tvojho života, * ovocie stálosti vo viere, * ovocie statočnosti a vytrvalosti v dobrom až do konca. * Preto nám vypros milosť od Pána, * aby sme sa zachovali voči Bohu tak ako ty * a raz s tebou naveky zvelebovali Pána slávy.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Pane, oslavujeme ťa a vzdávame ti vďaky * za všetky milosti, ktoré si dal blaženému Metodovi. * Za dar života, za milosť rehoľného a kňazského povolania, * za nádherný príklad vernosti tebe a tvojej Cirkvi, * za statočnú mučenícku smrť. * Preto je už oslávený pred tvojou tvárou. * Pripojil si ho k nespočetnému zástupu mučeníkov, * aby ti s nimi naveky spieval Baránkovu pieseň: * „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, * Pane Bože všemohúci, * spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.

SLÁVA:

Svoj život, blažený Metod, * postavil si na pevnom základe, ktorým je Kristus. * On ťa podržal aj v najťažších životných búrkach. * A tvoj život sa nezrútil. * Oporou ti bola presvätá Bohorodička, * Matka krásneho milovania, matka bázne a svätej nádeje. * Ju si stále miloval a úctu k nej šíril. * Ona tak ako stála pri kríži svojho Syna, * stála aj pri tvojom kríži, * povzbudzovala ťa a pomáhala ti statočne dokončiť svoj životný beh. * Teraz s ňou v nebi naveky oslavuješ jej Syna * i svojho Vykupiteľa a Pána.

I TERAZ: Bohorodičník.


*************************************

Moleben

Ľud sa postaví

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Kňaz: Pane, zmiluj sa. 3x.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

KONDÁK, Hlas 4.

Kristov kňaz a mučeník Metod, * zamiloval si si Božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

VELEBENIE:

Velebíme ťa, * Kristov kňaz a mučeník Metod, * a uctievame si tvoje sväté utrpenie, * ktoré si vytrpel za Krista. Opakuje sa po každom verši.

VERŠE:

Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš: Prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš: Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud spieva PROKIMEN, Hlas 7.

Spravodlivý sa teší v Pánovi * a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe. Opakuje sa prokimen.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

(alebo Mt 16:24-28 alebo Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-9 alebo Jn 15:17-16,2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nieje ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nieje ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

(Kňaz sa môže prihovoriť ľudu)


Kňaz:

1. Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši: Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

2. Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

3. Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

4. Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

5. Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

6. Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neochvejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

7. Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

8. Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

9. Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

10. Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

11. Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

12. Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

STICHIRY, Hlas 2.

Chváliť nám treba slávnych mužov, * tak hovorí večná Múdrosť. * Aj my ťa chválime, blažený Metod, * lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase * a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. * Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, * pros Krista, večné Slovo, * aby nás naplnil svojou múdrosťou.

Verš: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, * povolal si ťa, blažený Metod, * aby si hlásal evanjelium chudobným * a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

Verš: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

Kristus, Kráľ mučeníkov, * predpovedal svojim učeníkom: * „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, * ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ * Tieto slová Učiteľa a Pána * splnili sa aj na tebe, blažený Metod: * zajali ťa, väznili a umučili, * a ty si im odpustil. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie * a odpustili svojim prenasledovateľom.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 8.

Raduj sa, blažený Metod, * verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, * nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. * Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. * Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. * Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: * Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. * Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. * Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. * Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Blahoslavený Dominik Metod, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenia,

o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

Ľud: Amen

alebo

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca (povie meno), rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za našich úctyhodných otcov: protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno) a igumena (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (dome), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všetkých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrvalosť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, aby jej členovia, na príhovor blaženého Metoda, neustále rástli počtom a napredovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori