Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Liturgické texty bl. D.M. Trčka

Sviatok blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku pripadá na 25. augusta.

Každého 25. v mesiaci sa modlíme pred jeho relikviami v prikláštornom Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Modliac sa moleben k mučeníkovi, ďakujeme mu za jeho príhovor a prosíme v rozličných potrebách.

Aj Ty môžeš poslať svoje poďakovanie či prosbu bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi, ktorá potom bude prednesená počas molebenu. Text by sa mal začínať slovami: „Blahoslavený mučeník Dominik Metod, ďakujem Ti za …“ alebo „Blahoslavený mučeník Dominik Metod prosím Ťa o príhovor u Nebeského Otca za …“.

Text poďakovania alebo prosby pošli na adresu: Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce alebo vprovincial@misionar.sk

Liturgické texty iste  pomôžu lepšie sa modliť a zároveň aj poznať osobu a dielo bl. mučeníka.

Večiereň – menlivé časti

(24. august)

SLOHY na „Pane, ja volám“

Hlas 5. Hieromučeník Metod, * v krstnom kúpeli znovuzrodenia * Pán ti daroval účasť na svojej božskej prirodzenosti. * Stal si sa adoptívnym Božím synom. * Ježiš ťa ako živý kameň vbudoval do svojej Cirkvi * a stal si sa chrámom Svätého Ducha * a dedičom Božieho kráľovstva.

Krstom si bol zaštepený do Krista – vinného kmeňa. * Bol si pripočítaný k vyvolenému rodu, * kráľovskému kňazstvu a svätému národu, * aby si zvestoval slávne skutky Boha Otca, * ktorý ťa vytrhol z moci tmy * a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.

Blažený Metod, * od detstva si si zamiloval Ježiša * a on si ťa putami lásky priťahoval k sebe. * Túžil v tebe plnšie rozvinúť krstné zasvätenie * a ako učeníkov aj teba oslovil: „Pod za mnou.“

Ty si počul Ježišovo volanie: „Poď za mnou“ * a išiel si za týmto hlasom. * Ježiš, jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta, * daroval ti milosť rehoľného povolania. * Chcel, aby si sa mu celkom zasvätil * v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. * A ty si tento dar s láskou a vďačnosťou prijal. * Zanechal si všetko * a išiel si za svojím Učiteľom a Pánom.

Hlas 2. Štúdiom posvätnej teológie * stále viac a viac si spoznával Ježiša Krista. * Svätý Duch ti dal spoznať šírku, dĺžku, výšku * a hĺbku Kristovej lásky, * ktorá prevyšuje každé poznanie. * A od tejto lásky ťa už nič neodlúčilo, * ani prenasledovanie a väzenie, * ba ani mučenícka smrť.

Zasvätený život je darom Najsvätejšej Trojice. * Je životom podľa trojičného vzoru. * Je to bratské spoločenstvo * prežívajúce Božiu lásku a budujúce jednotu. * A ty, blažený Metod, * otvoril si svoje srdce Svätému Duchu, * ktorý v tvojom srdci rozlieval Božiu lásku. * Ňou si v rehoľnom spoločenstve rozvíjal dobré vzťahy * a budoval jednotu.

Boh Otec, Stvoriteľ a darca každého dobra, * daroval ti milosť celkom sa mu zasvätiť. * Preto si zložil večné rehoľné sľuby. * Sľubom čistoty si sa chcel čo najviac pripodobniť Ježišovi Kristovi, * Božiemu Baránkovi bez poškvrny.

Kristus sa stal pre nás chudobným, * aby nás obohatil svojím bohatstvom. * Sľubom chudoby, blažený Metod, pripodobnil si sa Ježišovi, * ktorý nemal kde hlavu skloniť.

SLÁVA: Hlas 2.

Sľubom poslušnosti si sa zriekol svojej vôle. * Poslúchal si svojich predstavených * a podriaďoval si sa im. * Tým si sa pripodobnil Ježišovi Kristovi, * ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť, * až na smrť na kríži.

I TERAZ: Dogmat hlasu:

Keď prišla milosť, pominul tieň Zákona. * Veď ako horiaci ker nezhorel, * tak si ako panna porodila a pannou si zostala. * Namiesto ohnivého stĺpa zažiarilo spravodlivé Slnko, * namiesto Mojžiša je tu Kristus, * záchrana našich duší.

Vchod s kadidlom

Prokimen z dňa

VERŠOVÉ SLOHY

Hlas 1. Pane, oslavujeme ťa a ustavične ti vzdávame vďaky * za to, že si k nám na východ Slovenska poslal otca Metoda, * horlivého misionára, * duchovného syna svätého Alfonza, * z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. * On k nám prišiel v tvojom mene, * aby chudobným hlásal evanjelium, * ktoré je Božou mocou na spásu každého, kto verí, * a ktoré má moc spasiť naše duše.

Verš: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Pane, ty si poslal svojich učeníkov, * aby podľa tvojho príkladu chodili z dediny do dediny * a z mesta do mesta * a hlásali evanjelium. * Podľa ich vzoru aj blažený Metod dostal poslanie od teba, * aby prechádzal po mestách i dedinách, * tu vytrhával plevy zloby * a čistú pšenicu zhromažďoval do nebeskej sýpky. * Ohlasovaním Božieho slova vzbudzoval v ľuďoch vieru a prehlboval ju * a tak získaval pre teba nových učeníkov.

Verš: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.

Pane, ty si na svojich učeníkov * zoslal Otcovu slávu, Utešiteľa, Svätého Ducha. * On ich zbavil strachu z mocných tohto sveta. * A oni nebojácne svedčili o tvojom utrpení, * o smrti a zmŕtvychvstaní. * Podobne aj blaženého Metoda si vystrojil mocou z výsosti, * svojím Svätým Duchom, * aby nielen na misiách, * ale aj pred vyšetrovateľmi a vo väzení vydával svedectvo o tebe, * že ty si Víťaz nad hriechom, smrťou a zlým duchom * a že si Mesiáš a Pán, * jediný Vykupiteľ a Spasiteľ sveta.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 1.

Presvätá Bohorodička Mária, * ty si sláva Jeruzalema, * ty si veľká radosť Izraela, * ty si česť nášho rodu. * Ty si predpovedala, že ťa budú blahoslaviť všetky pokolenia. * Teba zveleboval a úctu k Matke ustavičnej pomoci rozširoval aj blažený Metod. * Spolu s ním nám vypros milosť u svojho Syna, * aby sme ťa ospevovali ako našu duchovnú Matku * a Vodkyňu k Ježišovi do blaženej večnosti.

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

SLÁVA: I TERAZ: Bohorodičník.


*************************************

Utiereň – menlivé časti

(25. august)

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a obsiahli večnú slávu v nebi.

SEDALEN I, Hlas 4.

Pane, apoštol Peter predstúpil pred teba s otázkou: * „Pozri, my sme opustili všetko a šli sme za tebou. * Čo z toho budeme mať?“ * Ty si mu odpovedal: * „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, * alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, * dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. * Blažený Metod, ty si kvôli Ježišovi opustil svoj rodný dom, * svoje príbuzenstvo, svoju vlasť i svoj obrad. * Pre neho si stratil i svoj život * a on ti daroval večný život.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 4.

Presvätá Bohorodička * Boh si ťa od večnosti vyvolil za Matku svojho Syna. * Kvôli tomu ťa uchránil od poškvrny hriechu. * Pri zvestovaní ústami archanjela Gabriela ti oznámil: * Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. * Na Boží zámer s tebou dala si súhlas slovami: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova. * Boh s každým z nás má svoj najkrajší plán. * Vypros nám milosť, * aby sme s ním vždy súhlasili a s tebou Bohu odpovedali: * Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

SEDALEN II, Hlas 2.

Pane, ty nám prikazuješ: * „Lám chudobným svoj chlieb, * potulných bedárov zaveď do domu ak vidíš nahého, zaodej ho.“ * To všetko naplňoval vo svojom živote aj blažený Metod. * Duchovne hladných nasycoval Božím slovom a Eucharistiou. * Pomáhal im aj hmotnými dobrami. * Duchovne smädných napájal vodou života. * To všetko robil ako samotnému Ježišovi * a preto od neho dostal pozvanie do Božieho kráľovstva.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 2.

Bohorodička, Matka najvyššieho Dobra, * ty si po zvestovaní odišla k svojej príbuznej Alžbete. * Jej si pomáhala tri mesiace. * Vypros nám milosť vytrvalo konať dobro. * Lebo tvoj Syn a náš Pán a Boh nás učí: * Tí, čo robili dobré, budú vzkriesení pre život.

VELEBENIE SVIATKU

Velebíme ťa,* Kristov kňaz a mučeník Metod,* a uctievame si tvoje sväté utrpenie,* ktoré si vytrpel za Krista.

Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš: Prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš: Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie ako céder z Libanonu.

Verš: Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ: Aleluja! Aleluja! Aleluja! * Sláva tebe, Bože! 3x

EVANJELIUM Matúš 16:24-28

PÁN POVEDAL SVOJIM UČENÍKOM: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.”

alebo Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-12 alebo Jn 15:17-16:2

Sloha po 51. žalme

Hlas 2. – Samohlas

Ježišu, svoju verejnú činnosť si začal výzvou: * Kajajte sa a verte evanjeliu. * Aj ty, blažený Metod si na misiách vyzýval Boží ľud k pokániu, * zmiereniu a obráteniu. * Ústami apoštola Pavla si vyzýval veriacich: * Zmierte sa s Bohom prameňom života * a spaste svoje duše.

KÁNON Hlas 8.

1. Bohorodička, z vnuknutia Svätého Ducha * Simeon ti predpovedal: * „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, * aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ * Mlčky si aj na to Bohu odpovedala: * „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Blažený Metod pros Boha za nás

3. Aj v najťažších chvíľach života si pevne veril, * že Boh je s tebou, posilňuje ťa, * pomáha ti a drží ťa svojou spásnou pravicou.

Blažený Metod pros Boha za nás

4. Boh aj teba povzbudzoval: * „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. * Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj Spasiteľ. * Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.“

Blažený Metod pros Boha za nás

5. Eleazár keď dokonával si zavzdychal a riekol: * „Pán, ktorý má svätú múdrosť, vie, * že hoci som sa mohol vyhnúť smrti na tele, * na tele síce znášam kruté muky a bičovania, * ale v duši rád trpím z bázne pred Bohom.“ * Aj ty blažený Metod si sa mohol vyhnúť * utrpeniu a predčasnej smrti, * keby si zradil Krista a jeho Cirkev. * Tak si neurobil, lebo od Pána si vedel, * že tí čo trpia pre pravdu a spravodlivosť * majú veľkú odmenu v nebi.

Blažený Metod pros Boha za nás

6. Matka machabejka * v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov. * Povzbudzovala ich aby položili svoje životy * a neodpadli od otcovských zákonov: * Veď Stvoriteľ opäť vám dá dych i život svojho milosrdenstva. * Aj za teba, blažený Metod sa modlila Matka Cirkev * a povzbudzovala ťa, aby si vytrval až do konca * a prijal od Pána palmu víťazstva.

KONDÁK, Hlas 4.

Kristov kňaz a mučeník  Metod, * zamiloval si si Božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

Blažený Metod pros Boha za nás

7. Júda machabejský sa odovzdal do moci Stvoriteľa sveta * a svojich povzbudil, aby statočne bojovali * až po smrť za svoje zákony, chrám, mesto, vlasť a zriadenie. * Svojim vojakom dal za heslo: „Boh je naše víťazstvo.“ * Blažený Metod aj ty si bojoval za pravdu, lásku a spravodlivosť * za vernosť Kristovi a Cirkvi * a Kristus sa stal tvojim víťazstvom.

Blažený Metod pros Boha za nás

8. Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň: * Veľký si Pane a slávny, * obdivuhodne silný a nepremožiteľný. * Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli, * poslal si svojho ducha a povstali * a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojmu hlasu.

9. Matka vteleného Slova a matka naša. * Stala si pri kríži svojho Syna a povzbudzovala ho, * aby dokonal obetu vykúpenia a zmierenia. * Spolupracovala si s Bohom na diele záchrany ľudstva * a preto si teraz oslávená. * Si odetá slnkom. * Pod tvojimi nohami je mesiac * a na hlave veniec z dvanástich hviezd.

SVETILEN

Judáš odišiel z večeradla do nočnej tmy. * Tu jeho dušu zahalila tma, preto ťa zradil. * Teba blažený Metod, ľudská zloba uvrhla do tmy väzenia. * V tvojej duši však bolo svetlo, Ježiš. * Kráčal si životom v jeho svetle * a došiel si k Nemu, k nezhasínajúcemu Svetlu.

SLÁVA:

V Jeruzalemskom chráme starec Simeon z vnuknutia Svätého Ducha * nazval tvojho Syna, Bohorodička, Svetlom na osvietenie pohanov. * Prihováraj sa za nás u svojho Syna, * aby sme kráčali životom vo svetle jeho tváre, * deň čo deň sa radovali z jeho mena * a honosili sa jeho spravodlivosťou.

I TERAZ:

Blažený Metod v okamihu tvojho krstu * Kristus ťa ožiaril svojím svetom. * Ani diabolská a ľudská tma i zloba nezhasili v tebe to svetlo. * Veril si v svetlo a ostal si synom svetla. * Teraz blažene žiješ v záplave večného svetla.

CHVÁLY Hlas 2.

Ak nie je nedeľa, tieto verše: Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Pane, už prorok Dávid túžil postaviť ti chrám, * ale ty si rozhodol, že až jeho syn Šalamún ti postaví chrám. * K tvojej oslave aj blažený Metod * dal postaviť kláštorný chrám. * Na misiách s pomocou tvojej milosti budoval * a očisťoval tvoje chrámy v ľudských srdciach. * Radoval sa, keď mohol vstúpiť do tvojho chrámu * a sláviť eucharistiu s tvojím ľudom. * Ty si v ňom prebýval ako v chráme * a preto si ho prijal do chrámu večnej slávy.

Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Kriste, večné Slovo a Pravda, * prostredníctvom apoštola Pavla si nám povedal: * „Všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi * budú prenasledovaní.“ * Pravdivosť tejto zjavenej pravdy * si zakúsil aj ty, blažený Metod. * Nepriatelia Boha a Cirkvi ťa zajali, * uväznili a mučili. * Pripočítali ťa k zločincom. * Svojimi slovami: „Pane, tu ma máš“ * si sa odovzdal do Božej vôle. * Tým si sa pripodobnil trpiacemu Ježišovi, * ktorý z kríža zvolal: * Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Blažený Metod, bol si živou a plodnou ratolesťou * na viničnom kmeni, ktorým je Kristus. * Preto ťa nebeský Otec, Vinohradník * očisťoval aj utrpením, väznením a mučením, * aby si prinášal ešte viac ovocia, * aby tvoje ovocie zostalo. * Na Božiu slávu a pre povzbudenie veriacich * ostalo po tebe krásne ovocie tvojho života, * ovocie stálosti vo viere, * ovocie statočnosti a vytrvalosti v dobrom až do konca. * Preto nám vypros milosť od Pána, * aby sme sa zachovali voči Bohu tak ako ty * a raz s tebou naveky zvelebovali Pána slávy.

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Pane, oslavujeme ťa a vzdávame ti vďaky * za všetky milosti, ktoré si dal blaženému Metodovi. * Za dar života, za milosť rehoľného a kňazského povolania, * za nádherný príklad vernosti tebe a tvojej Cirkvi, * za statočnú mučenícku smrť. * Preto je už oslávený pred tvojou tvárou. * Pripojil si ho k nespočetnému zástupu mučeníkov, * aby ti s nimi naveky spieval Baránkovu pieseň: * „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, * Pane Bože všemohúci, * spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.

SLÁVA:

Svoj život, blažený Metod, * postavil si na pevnom základe, ktorým je Kristus. * On ťa podržal aj v najťažších životných búrkach. * A tvoj život sa nezrútil. * Oporou ti bola presvätá Bohorodička, * Matka krásneho milovania, matka bázne a svätej nádeje. * Ju si stále miloval a úctu k nej šíril. * Ona tak ako stála pri kríži svojho Syna, * stála aj pri tvojom kríži, * povzbudzovala ťa a pomáhala ti statočne dokončiť svoj životný beh. * Teraz s ňou v nebi naveky oslavuješ jej Syna * i svojho Vykupiteľa a Pána.

I TERAZ: Bohorodičník.


*************************************

Moleben

Ľud sa postaví

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Kňaz: Pane, zmiluj sa. 3x.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

TROPÁR, Hlas 7.

Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý boj si bojoval * a vieru si si zachoval. * Ostal si verný Kristovi a jeho Cirkvi. * Pros za nás Dobrého Pastiera, Krista, * aby sme vo viere vytrvali až do konca * a dosiahli večnú slávu v nebi.

KONDÁK, Hlas 4.

Kristov kňaz a mučeník Metod, * zamiloval si si Božské Dieťa, Ježiša, * ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, * kde si bol za vernosť Cirkvi * a zaplatil si za to cenu života. * Svojou apoštolskou horlivosťou mnohých si priviedol ku Kristovi, * preto ťa oslavujeme a voláme: * „Pros za nás, blažený Metod, * aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

VELEBENIE:

Velebíme ťa, * Kristov kňaz a mučeník Metod, * a uctievame si tvoje sväté utrpenie, * ktoré si vytrpel za Krista. Opakuje sa po každom verši.

VERŠE:

Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.

Verš: Prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Verš: Svätým a slávnym mužom v krajine * patrí moja plná priazeň.

Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Verš: Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho * a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

SLÁVA: I TERAZ: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Ľud spieva PROKIMEN, Hlas 7.

Spravodlivý sa teší v Pánovi * a spolieha sa na neho.

Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe. Opakuje sa prokimen.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

(alebo Mt 16:24-28 alebo Mk 13:9-13 alebo Lk 12:2-9 alebo Jn 15:17-16,2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nieje ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nieje ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

(Kňaz sa môže prihovoriť ľudu)


Kňaz:

1. Blažený Metod, ozdoba rehoľného života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši: Blažený otec a mučeník Metod, pros Boha za nás.

2. Blažený Metod, ty si pre Božie kráľovstvo opustil všetko, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

3. Blažený Metod, horlivý misionár a ohlasovateľ evanjelia, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

4. Blažený Metod, veľký milovník chudoby, čistoty a poslušnosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

5. Blažený Metod, vzor trpezlivosti v utrpeniach a krížoch života, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

6. Blažený Metod, veľký vo viere i v láske a neochvejný v nádeji, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

7. Blažený Metod, ochotný odpúšťať a na nikoho sa nehnevať, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

8. Blažený Metod, spevom vianočnej koledy vo väzení si ohlasoval vtelenie a narodenie Božieho Syna, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

9. Blažený Metod, vzor a príklad odovzdanosti do Božej vôle, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

10. Blažený Metod, vo svojej opustenosti a samote si prijal účasť na Kristovej opustenosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

11. Blažený Metod, prijal si svoju smrť a spojil si ju s Kristovou víťaznou smrťou na Kríži, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

12. Blažený Metod, s Kristom si trpel, s Kristom si zomieral a s Kristom si oslávený, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

STICHIRY, Hlas 2.

Chváliť nám treba slávnych mužov, * tak hovorí večná Múdrosť. * Aj my ťa chválime, blažený Metod, * lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase * a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. * Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej Pomoci, * pros Krista, večné Slovo, * aby nás naplnil svojou múdrosťou.

Verš: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.

Kristus: Cesta, Pravda a Život, * povolal si ťa, blažený Metod, * aby si hlásal evanjelium chudobným * a odkrýval im hĺbku Božieho bohatstva múdrosti a vedomosti. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme ho verne nasledovali a dosiahli spásu.

Verš: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život.

Kristus, Kráľ mučeníkov, * predpovedal svojim učeníkom: * „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, * ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ * Tieto slová Učiteľa a Pána * splnili sa aj na tebe, blažený Metod: * zajali ťa, väznili a umučili, * a ty si im odpustil. * Pros za nás Krista Boha, * aby sme aj my prijali prenasledovanie i utrpenie * a odpustili svojim prenasledovateľom.

SLÁVA: I TERAZ: Hlas 8.

Raduj sa, blažený Metod, * verný syn Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, * nazvali ťa: Pilier nášho biskupstva. * Raduj sa, lebo v Ježišovi Kristovi si ohlasoval hojné vykúpenie. * Raduj sa, lebo si znášal bremeno a horúčosť dňa až do konca. * Raduj sa, lebo si uveril týmto Pánovým slovám: * Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. * Raduj sa, lebo už požívaš večnú radosť, ktorú ti nik nevezme. * Raduj sa, s Kráľovnou neba a zeme prosiaci o pokoj a jednotu. * Raduj sa, s nebeskými mocnosťami oslavujúci Boha.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz sa modlí jednu z nasledujúcich modlitieb:

Blahoslavený Dominik Metod, ktorý si zasvätil Kristovi Vykupiteľovi celý svoj život, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, biednymi pútnikmi, ktorí v bázni očakávajú na tejto zemi to, čo sa nás dotkne vo večnosti. Prihováraj sa za nás u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenia,

o dar milovať ho nadovšetko. Nech nám dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách nášho života: aby sme premohli pokušenia a tak vytrvali až do konca. Prihováraj sa za nás, aby sme sa raz mohli stať tvojimi spoločníkmi a chváliť a milovať to nekonečné Dobro, ktorému ty už teraz hľadíš tvárou v tvár.

Ľud: Amen

alebo

Bože, sila slabých a opora trpiacich, na príhovor blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorého si obdaroval pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a strašných utrpeniach, prosíme ťa, daj aj nám odvahu viery, urob nás hodnými hájiť pravdu Evanjelia a dosiahnuť radosť a spievať ti po celú večnosť, milovaný Otče. Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca (povie meno), rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za našich úctyhodných otcov: protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno) a igumena (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (dome), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa, Pane, Bože náš, zhliadni na všetkých, čo uverili v Ježiša Krista a daruj im vytrvalosť vo viere, aby tak dosiahli cieľ svojej viery – spásu duší. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa za Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa, aby jej členovia, na príhovor blaženého Metoda, neustále rástli počtom a napredovali vo všetkých čnostiach. Vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3x

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. 3x Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blaženého kňaza a mučeníka Dominika Metoda, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.