REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Exhumácia a uloženie telesných pozostatkov redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka (1911 – 1989)

Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa dňa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na exhumáciu v eparchiálnej fáze procesu blahorečenia dali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján BabjakSJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR.

Prešovský arcibiskup menoval tribunál na čele so súdnym vikárom a biskupským delegátom ICLic. Jaroslavom Pasokom. O vykonanie exhumácie asúdnoznaleckej expertízy boli požiadaní prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., a primár súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. František Štuller, PhD.

Po modlitbe a zložení prísahy v kláštornej kaplnke redemptoristov sa členovia tribunálu, redemptoristi a ostatní prítomní presunuli na verejný cintorín. Tu zložili prísahu aj pracovníci pohrebnej služby, príbuzní a ďalší kňazi, aktívni účastníci otvárania hrobu Božieho služobníka. Po otvorení hrobu a základnej identifikácii boli telesné pozostatky vložené do pripravenej rakvy a prevezené na špecializované pracovisko do Martina na ďalšie skúmanie.

Tribunál, vicepostulátor, viceprovinciál a fotograf sa 4. novembra 2019 stretli na pracovisku Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Prof. František Novomeský, primár František Štuller a doktorandka antropologička Mária Putško im priblížili výsledky odborného skúmania a konzervácie telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. Následne boli telesné pozostatky prevezené do kláštora redemptoristov v Stropkove.

Nasledujúci deň 5. novembra 2019 sa o 15.30 hodine v kláštore redemptoristov opäť stretol tribunál, vicepostulátor a ostatní kompetentní. V súlade s kánonmi a predpismi zapečatili telesné pozostatky Božieho služobníka uložené v pripravenej urne. Následne boli prenesené do chrámu svätých Cyrila a Metoda a vložené do pripraveného hrobu. Potom košický eparcha Milan Chautur viedol panychídu, ktorú sa prítomní pomodlili nad hrobom Božieho služobníka.

Keďže 5. november je aj dňom narodenia Božieho služobníka, o18.00 hodine bola za neho slúžená svätá liturgia, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur. Spoluslúžili s ním rehoľní spolubratia na čele s viceprovinciálom Metodom Marcelom Lukačikom a tiež eparchiálni kňazi. Na bohoslužbe sa zúčastnili aj miestni veriaci a príbuzní Božieho služobníka.

Oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka sa uskutočnilo 31. januára 2015 v Prešove. Exhumácia, prenesenie a uloženie jeho pozostatkov do chrámu svätých Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove sú ďalším krokom k zavŕšeniu eparchiálnej fázy beatifikačného procesu.

V rokoch 1928 – 1929 v  stropkovskom kláštore Boží služobník absolvoval ročný noviciát a zložil rehoľné sľuby, ktorými svoj život zasvätil službe Bohu. Veríme, že príklad jeho života pritiahne aj ďalších veriacich urobiť podobný krok a ponúknuť svoj život službe Bohu či už v kongregácii redemptoristov, alebo tam, kde ich Boh povolá.

 

Informoval Daniel Atanáz Mandzák CSsR, vicepostulátor kauzy blahorečenia.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza