REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Jubileum blahoslaveného Metoda – odpust v Michalovciach

Na tento rok pripadlo 50. výročie mučeníckej smrti blahoslaveného Metoda – redemptoristi Michalovskej viceprovincie si tak vo svojich kláštoroch (v Michalovciach, Stropkove a Starej Ľubovni) intenzívnejšie pripomínajú život a odkaz tohto hieromučeníka.
Chcem vám priblížiť program odpustovej slávnosti, ktorá sa konala v dňoch 22. – 23. augusta 2009 v Michalovciach – v chráme, kde sú uložené relikvie tohto blahoslaveného redemptoristu.
Odpustové slávnosti začali v sobotu, 22. augusta, o 17. hodine veľkou večierňou, ktorú viedol o. Atanáz Mandzák CSsR.
Po nej nasledovala svätá liturgia – slúžil ju o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. Kázeň predniesol o. Stanislav Přibyl CSsR, pražský provinciál. Veriacich v nej vyzval, aby sa zamysleli nad tromi postojmi blahoslaveného Metoda – o. Metod ako obraz milosrdného Vykupiteľa, ktorý odpúšťa, o. Metod, ktorý je pohotový plniť Božiu vôľu („Som tu, aby som plnil tvoju vôľu, Pane…“ alebo „Pane Bože, tu ma máš…“) a Metodova odvaha a nádej pred smrťou. Na záver o. Stanislav prítomných povzbudil slovami: „Drahé sestry, drahí bratia a otcovia, život blahoslaveného Metoda Dominika je aktuálny aj päťdesiat rokov po jeho smrti. Niektoré pohľady na jeho život a mučenícku smrť sú dokonca nevyhnutným sprievodcom i v našom živote. V živote nášho blahoslaveného dôležitú úlohu zohrávala Božia milosť – tak, ako je to aj v našich životoch. Rovnako významné postavenie v Metodovom živote mala i jeho snaha a úsilie. Aj v tom nech je nám príkladom. Kedysi som mal vo svojom živote obdobie, keď som nebol s ničím spokojný. Jedného dňa som si teda – podľa vzoru istého kňaza – povedal vetu: „Rozhodol som sa, že budem šťastný!“ A hľa – ono to začalo fungovať… Dnes mám pre vás návrh. Pozmeňme máličko predchádzajúcu vetu, zapozerajme sa na blahoslaveného Metoda Dominika a spoločne si povedzme: „Rozhodol som sa, že budem svätý!“ Osobne som presvedčený, že to pôjde. Veď i v tomto prípade platí staré príslovie: „Pričiň sa, človeče – aj Pán Boh ti pomôže…“
Následne sa slúžil moleben pri relikviách blahoslaveného Metoda a po ňom nasledovala beseda s redemptoristami. Na otázky, týkajúce sa života redemptoristov a blahoslaveného o. Metoda, ochotne odpovedali o. Stanislav Přibyl – pražský provinciál, o. protoihumen Jaroslav Štelbaský, o. Atanáz Mandzák a nakoniec sa k nim pripojil aj vladyka Milan Chautur.
Prvý odpustový deň ukončila adorácia pred Najsvätejšou eucharistiou – za krásneho hudobného sprievodu redemptoristu Miroslava Bujdoša ju viedol o. Pavol Tomko CSsR. Zameral sa v nej na modlitbu za kňazov, keďže prežívame Rok kňazov. Často sa totiž o kňazoch narozpráva všeličo, veriaci ich tiež málo podporujú svojimi modlitbami – zameriavajú sa predovšetkým na ich slabé stránky a zabúdajú pritom na milosť, ktorú im sprostredkovávajú mocou sviatosti Kristovho kňazstva.
Druhý deň odpustu – 23. august – začal nedeľnou utierňou, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko, ihumen michalovského kláštora.
Po nej boli v strede chrámu, pred ambónom, vystavené k verejnej úcte relikvie blaženého hieromučeníka Metoda. Ľudia tak mohli prísť k pozlátenému sarkofágu, v ktorom sú relikvie uchovávané, a pomodliť sa. Počas toho sa konal i moleben k blahoslavenému Metodovi s prednášaním všetkých prosieb, ktoré ľudia píšu alebo priamo v chráme, alebo ich posielajú poštou či e-mailom do redakcie Misionára. Zazneli už aj mnohé poďakovania, čo svedčí o tom, že blažený Metod sa účinne za nás prihovára a podporuje naše modlitby. O. Metod Lukačik CSsR, ktorý moleben viedol, v krátkom príhovore poukázal na kresťanské svedectvo odpustenia blahoslaveného Metoda, ktoré sa má stať aj naším svedectvom. Keďže často pociťujeme, ako nám Boh odpúšťa naše chyby, hriechy a zlyhania, aj my by sme mali odpúšťať všetkým, ktorí nám nejako ublížili. Veď odpustenie je znakom skutočného kresťana – toho, že v jeho srdci vládne Božia milosť, milosrdenstvo.
Po svätom ruženci začala archijerejská svätá liturgia pod vedením vladyku Milana, košického eparchu. Vo svojej homílii biskup vyzdvihol pohľad viery blahoslaveného Metoda na život a na smrť. Zosnutie tohto hieromučeníka tak Cirkev oslavuje nielen preto, že predstavuje víťazstvo dobra nad zlom, ale i preto, že je zakončením vernej služby Bohu a blížnym, čiže pekného života, a je zároveň aj začiatkom nového, osláveného života v nebi.
Na konci svätej liturgie bol plánovaný obchod okolo chrámu s relikviami blaženého hieromučeníka a s čítaním štyroch evanjelií – keďže však pršalo, obchod sa konal vo vnútri chrámu.
Poobede program pokračoval športovými aktivitami v blízkej športovej hale Gymnázia Pavla Horova – muži si tu zahrali futbal, mládež volejbal a deti sa mohli do sýtosti vyšantiť.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pekný priebeh týchto slávností.
Správu o odpuste v Michalovciach priniesla vo svojom vysielaní aj katolícka televízia LUX.
Nech je teda blažený hieromučeník Metod pre nás i naďalej zdrojom povzbudenia a posilnenia v našom kresťanskom živote…
Blažený Metod, prihováraj sa za nás!

o. Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza