REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

MÁJ – mesiac úcty k Presvätej Bohorodičke

Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

O Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás.

(Z Molebenu k Prečistej Bohorodičke)

Máme tu opäť mariánsky mesiac máj, počas ktorého vzdávame úctu Presvätej Bohorodičke – Tej, skrze ktorú na túto zem prišiel Ježiš Kristus – Jednorodený Boží Syn.

Počas mesiacov máj a október, my kresťania katolíci, viac ako po iné dni či mesiace v roku, snažíme sa uctievať našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Túto úctu Presvätej Bohorodičke môžeme prejaviť modlitbami akatistu, molebenu, ruženca, či inými modlitbami, ktoré vychádzajú z našich úst a srdca. Môžeme navštíviť aj mariánske pútnické miesto. Azda najlepší spôsob úcty k Panne Márii je nasledovanie jej spôsobu života a jej čností. Ako sa dozvedáme zo Svätého Písma, a to najmä zo Svätého Evanjelia, vidíme že Panna Mária bola obdarená mnohými milosťami, pretože archanjel Gabriel vo chvíli zvestovania sa k nej prihovára slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28). Náš nebeský Otec si vybral Pannu Máriu z galilejského mesta Nazaret za matku podľa tela pre svojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, preto ju na túto úlohu a poslanie aj náležite pripravil. Obdaroval ju množstvom milostí. Panna Mária vynikala mnohými čnosťami, zvlášť veľkou pokorou, poslušnosťou, láskou k Bohu, aj láskou k blížnym. Množstvo milostí a tieto čnosti, Panna Mária vyprosuje u Trojjediného Boha aj svojím ctiteľom. Preto sa k nej často a s veľkou dôverou obracajme. Určite aj nám pomôže tak, ako pomohla svadobčanom v Káne Galilejskej, keď sa ocitli v trápnej situácii, keď sa im minulo víno. Panna Mária si to všimla a prvá išla a povedala to Ježišovi, a takto možno povedať, prinútila Božieho aj svojho Syna Ježiša Krista, aby urobil prvý verejný zázrak a pomohol svadobčanom vyriešiť problém, ktorý nastal počas takej významnej udalosti, akou je svadba v rodine. (Por. Jn 2, 1-11)

V modlitbách, ale aj každodenným životom, uctievajme si našu nebeskú Matku Pannu Máriu – Tú, ktorá porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Ďakujme Presvätej Bohorodičke za všetko čo pre nás urobila a vyprosila u dobrotivého Pána Boha. Ďakujme Bohu za dar náboženskej slobody, ktorú máme v našej vlasti. Zvlášť my, gréckokatolíci, máme za čo ďakovať, lebo len nedávno koncom apríla sme si pripomenuli 60. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Vtedy, 28. apríla 1950 štátnou mocou, tzv. Prešovským soborom, bola zrušená naša cirkev. Vďaka Bohu, že Gréckokatolícka cirkev bola v roku 1968 opäť obnovená. Určite to bolo aj na príhovor Panny Márie, ku ktorej sa v modlitbách denne obracali členovia tejto cirkvi vo väzení či na slobode. Zároveň sa modlime za prenasledovaných kresťanov v rôznych častiach sveta, aby aj im Panna Mária vyprosila milosť vytrvalosti vo viere, a aby sa čím skôr dočkali náboženskej slobody.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza