REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Noví misionári milosrdenstva

Dňa 12. apríla 2019 Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi o. Jozef Jurčenko, o. Juraj Rak, o. Jaroslav Štelbaský a o. Maroš Dupnák. Dostali tak špeciálne poslanie, aby ich pastoračné a misijné pôsobenie zviditeľňovalo Božie milosrdenstvo, že Boh nekladie nijaké hranice tým, ktorí ho hľadajú s pokorným srdcom, pretože všetkým ide v ústrety ako Otec. Táto mimoriadna služba sa skončením Mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva nekončí. Svätý Otec si totiž želá, aby táto služba zmierenia stále trvala ako konkrétny znak toho, že milosť svätého roku je v rozličných častiach sveta naďalej živá a účinná.“ (porov. Bod 9. Misericordia et misera) o. Jozef Jurčenko bude pôsobiť ako miestny predstavený kláštora redemptoristov v Stropkove a ľudový misionár. O. Juraj Rak, už 20 rokov pôsobí v Mukačevskej eparchii, aktuálne ako miestny predstavený kláštora sv. Gerarda a správca farnosti sv. Juraja Veľkomučeníka v Užhorode-Červenica. O. Jaroslav Štelbaský je miestnym predstaveným kláštora redemptoristov v Michalovciach a o. Maroš Dupnák je správcom Baziliky Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Koncom mája im odovzdal menovacie dekréty protoihumen redemptoristov o. Metod Marcel LukačikCSsR. Spolu s nimi dostali aj krátku inštrukciu aké majú nové kompetencie pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, čo týka sa predovšetkým možnosti odpustenie veľmi závažných hriechov rezervovaných Svätej Stolici. „Sviatosť zmierenia musí nájsť svoje centrálne miesto v živote kresťana; preto si od kňazov vyžaduje, aby svoj život dali do „služby zmierenia“ (2 Kor 5, 18) tak, že nikomu, kto skutočne ľutuje, nebude zahatený prístup k  láske Otca, ktorý čaká na jeho návrat, a všetkým bude ponúknutá možnosť zakúsiť oslobodzujúcu silu odpustenia.“ (porov. Bod 11. Misericordia et misera)

 

 

o.Metod Marcel LukačikCSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza