REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť – 07. 07. 2013