Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť D.M. Trčku 28.-29.08. 2010

V dňoch 28. – 29. augusta 2010 sa v prikláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Sobota 28.8. 2010

Odpustová slávnosť sa začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedol brat Peter a dvaja postulanti, ktorí vstúpili do kláštora pred troma dňami, presne na sviatok bl. mučeníka Dominika Metoda – 25. augusta. Nasledovala veľká večiereň s lítiou, ktorú viedol o. Maroš Dupnák.

Svätú liturgiu slávil o. protoigumen Jaroslav Štelbaský. Prítomným veriacim a pútnikom sa v kázni prihovoril pražský provinciál redemptoristov a zároveň aktuálny generálny vikár litoměřickej diecézy P. Stanislav Přibyl, ktorý pred svätou liturgiou posvätil obnovený bohostánok. V príhovore zdôraznil, že bl. mučeník Dominik Metod z kamienkov každodennej vernosti Pánovi vytvoril veľkolepú mozaiku – Boží obraz. Na záver prítomných vyzval: „Prosme blahoslaveného Metoda Dominika, aby nám dal sílu k věrnosti v každodenním životě. Aby nám vyprosil milost nového pohledu na náš vlastní život, který nechť se stává uměleckým dílem a nikoli prefabrikovanou stavebnicí. Ať máme odvahu žít život jinak, než je dnes obecně zvykem: jako příležitost  k novému a přece tak starému – z kamínků každodenní věrnosti Pánu vytvořit velkolepou mozaiku – Boží obraz – tak jak to s námi Stvořitel od počátku zamýšlel. Odvaha vydat svědectví o Kristu za jakýchkoli okolností potom už nebude nedostižitelnou metou, ale bude přirozeným projevem a důsledkem našeho životního stylu.“

Po liturgii sa prítomní kňazi pod vedením o. igumena kláštora Jozefa Jurčenka, na príhovor bl. mučeníka Dominika Metoda, modlili nad olejom, ktorým potom pomazali veriacich prosiac o duchovné, duševné i telesné uzdravenie.

Večerný program bol ukončený modlitbou akatistu k Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol o. Pavol Tomko.

Fotografie z akcie (tiež: Galéria-Kláštor Michalovce-Odpust D.M. Trčku-posviacka kivota a pomazanie olejom- 36 fotografií):

no images were found

Nedeľa 29.08. 2010

Nedeľné ráno sme začali modlitbou utierne, ktorú viedol o. Metod Lukačik.

Svätú liturgiu o 8 hod. spolu s ďalšími kňazmi slúžil stropkovský igumen o. Mikuláš Viktor Tressa. V príhovore zdôraznil potrebu hlásiť sa k pravde, čo je v každom čase veľmi ťažké. Robil to Ján Krstiteľ, ktorý poukazoval na hriech Herodesa, ktorý žil s manželkou svojho brata, robil to aj bl. mučeník Dominik Metod, ktorý ohlasoval Božie Slovo vhod i nevhod. Dnes ľudia nechcú nič počuť o tom, že čosi robia zle, alebo že dokonca majú nejaký hriech, ktorý sa Bohu nepáči a ktorého sa musia vzdať. Aj dnes potrebujeme svedectvo ľudí, veriacich a kňazov, ktorí sa hlásia ku pravde, slovom i príkladným životom.

Moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi viedol staroľubovniansky igumen o. Marián Andrej Pacák. Počas molebenu čítal aj poďakovania a prosby, ktoré veriaci, pútnici a ctitelia poslali poštou, e-mailom alebo priniesli osobne do chrámu a vložili do krabičky pred relikviami bl. mučeníka. Počet týchto prosieb a poďakovaní postupne narastá.

Archijerejskú svätú liturgiu slúžil košický eparcha Milan Chautur. Počas nej vysvätil na diakona redemptoristu Mareka Krišku. V homílii zdôraznil, že žiť v pravde je aj pre dnešného človeka veľmi náročné. Blahoslavený Dominik Metod ohlasoval evanjelium chudobným, prišiel a hovoril pravdu, ktorá sa nepáčila mocným tohoto sveta. On však túto pravdu nemohol poprieť, pravdu o Kristovi nemohol zradiť, aj keby mu boli sľúbili hocičo. Ohlasovanie pravdy o Kristovom narodení, spievanie koledy, priviedlo ho k mučeníckej smrti. Svet už má dosť formálnych zápisov do matrík, svet dnes potrebuje svedkov. Svet potrebuje vidieť, že to v čo veríme aj žijeme. Potrebujeme sa priznať k svojim slabostiam, ktoré sú aj v našom živote. Potrebujeme žiť v pravde, lebo aj keď v katolíckej cirkvi sa udiali aj zlé veci, spôsobili to ľudia, ktorí nežili v duchu Kristovho evanjelia. V cirkvi sa však udialo oveľa viac dobra. Niekedy postoj kresťana, ktorý žije podľa evanjelia, môže byť nepríjemný, ale určite nie je nesympatický. Diakonovi pripomenul, že bol povolaný k službe, byť svedkom viery, žiť svoj život podľa toho, v čo uveril. Pravda sa nemôže meniť, pravda je zásadná. Ospravedlnením nemôže byť, že dnes sa tak žije. Aj Ján Krstiteľ by toto kritizoval, a takisto aj bl. Dominik Metod, lebo nestačí sa iba hlásiť k viere, k náboženstvu, ale je potrebné podľa toho žiť. Prosme za novovysväteného diakona, že jeho služba nie je iba čítanie evanjelia, ale predovšetkým život podľa evanjelia. Prosme aj za nás, aby sme boli pravdiví, sami voči sebe, aby sme boli svedkami vo farnostiach a v spoločnosti, aby táto pochopila, že iba pravda nás vyslobodí.

Po svätej liturgii vladyka Milan pripomenul, že novovysvätený diakon pochádza z Veľkej Poľany ako on, a že je iba druhým duchovným z tejto obce. V súčasnosti táto obec neexistuje, pretože bola vysídlená a na jej mieste bolo vybudované vodné dielo Starina. Aj keď sa veriaci z tejto obce rozišli do sveta, určite aj diakona Mareka sprevádzajú a podporujú v modlitbe. Diakon Marek nakoniec poďakoval vladykovi Milanovi, rehoľným predstaveným i príbuzným.

Odpustová slávnosť v Chráme Zoslania Svätého Ducha bola zakončená modlitbou pred relikviami bl. mučeníka Dominika Metoda, myrovaním a obchodom okolo chrámu s čítaním evanjelií.

Fotografie z akcie (tiež: Galéria-Kláštor Michalovce-Odpust D.M. Trčka-diakonská vysviacka- 58 fotografií):

no images were found

Športové popoludnie.

Popoludňajší program sa začal predstavením života bl. mučeníka. Mládež prichádzajúca pravidelne do kláštora pripravila pod vedením o. Maroša poučný program, ktorý slovom, hudbou i obrazom priblížil dôležité momenty zo života bl. mučeníka.

Program potom pokračoval na ihrisku športovým a náučným popoludním. Svoju prácu predstavili zložky polície a hasičský zbor. Záujem medzi najmenšími bol aj o poníka a trampolínu. Zanietenci futbalu rozdelení do družstiev naháňali loptu v telocvični.

Fotografie z akcie (tiež: Galéria-Kláštor Michalovce-Odpust D.M. Trčka-popoludnie – 66 fotografií):

no images were found

Na záver je potrebné zdôrazniť, že na Slovensku nie je veľa chrámov, kde by boli uložené relikvie mučeníka, blahoslaveného alebo svätého, ktorý by v ňom zároveň aj počas svojho života pôsobil. V Michalovciach máme tú milosť, že tu máme takýto chrám a takéhoto blahoslaveného mučeníka. Škoda, že táto milosť stále nie je docenená ako veľký dar pre Zemplín, pre miestnu Cirkev, pre veriacich oboch obradov, pre gréckokatolíkov i rímskokatolíkov.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza