REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Päť rokov od odchodu na večnosť vladyku Michala Rusnáka, C.Ss.R.

Preosvietený vladyka Michael RUSNAK, CSsR sa narodil 21. augusta 1921, v Beaverdale, PA, kam jeho rodičia odišli za prácou, a kde jeho otec pracoval v antracitových baniach. Vlastným menom sa volal Michal Rusnačok, ale priezvisko si neskoršie zmenil, aby nevystavil rodinu prenasledovaniu. Ešte ako chlapec sa s rodičmi a súrodencami vrátil v časoch hospodárskej krízy v roku 1931 na Slovensko. Tu už v mladom veku vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, teda k otcom Redemptoristom. Počas druhej svetovej vojny mu na následky bombardovania zomiera matka. Gymnaziálne štúdia absolvoval v rokoch 1935-1941 v juvenáte redemptoristov v Libějoviciach. Rehoľné sľuby zložil v roku 1942 v Českých Budějoviciach, odkiaľ v auguste prišiel do Michaloviec, kde pokračoval v štúdiu septimy a oktávy na michalovskom gymnáziu. Teologické štúdia začal v Bratislave, ale po skončení II. svetovej vojny v nich pokračoval v seminári redemptoristov v českom Obořišti. Dňa 4. júla 1949 bol vysvätený na kňaza. Na jeho primíciách v Pozdišovciach sa zišlo niekoľko tisíc ľudí a tak sa stali jednou z posledných manifestácii viery a života našej cirkvi pred osudovým rokom 1950.

Akcia „K“ pri ktorej boli v apríli 1950 zrušené kláštory vo vtedajšom Československu ho zastihla v Michalovciach. Odtiaľ putoval do táborov v Báči a Podolínci, odkiaľ s Pánovým požehnaním utiekol. Keďže bol občan USA, podarilo sa mu opustiť Československo a usadil sa v Kanade. Tu sa veľmi pričinil o organizovanie života gréckokatolíkov, a po založení, či spoluzaložení viacerých farností, boli tieto včlenené do ukrajinskej eparchie Toronta a východnej Kanady na čele s kyr Izidorom Boreckým. Ten istý vladyka pre tieto farnosti vytvoril roku 1957 samostatný dekanát a do jeho čela postavil o. Rusnáka.

Siedmeho dňa mesiaca októbra 1964 bol o. Rusnák vymenovaný za titulárneho biskupa Černického a pomocného biskupa ukrajinského biskupa v Toronte kyr Izidora Boreckého s právomocou apoštolského vizitátora pre všetkých Slovákov gréckokatolíkov v celej Kanade. Jeho vysviacka sa uskutočnila 2. januára 1965 v rímskokatolíckej katedrále sv. Michala v Toronte. Hlavným svätiteľom bol kyr Izidor a pomocnými kyr Nicholas Elko z Pittsburghu (ktorého rodičia boli zo Zemplína) a kyr Joakim Segedi, vtedajší pomocný biskup Križevci, ktorý sídlil v Ruskom Kerestúre, medzi našimi krajanmi vo Vojvodine. Ako biskup sa zúčastnil aj Druhého vatikánskeho koncilu, kde sa jasne postavil za Cirkev za železnou oponou.

Ďalšia radosť v živote vladyku prišla na konci roka 1980, keď pápež Ján Pavol II. zriadil samostatnú eparchiu Sv. Cyrila a Metóda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Bolo to veľké gesto pre našu Cirkev v časoch, keď doma ešte bola Cirkev pod štátnym dozorom, a nebolo jej umožnené mať vlastného biskupa.

Návšteva pápeža Jána Pavla II. v septembri 1984 spojená s posviackou základného kameňa eparchiálnej katedrály Premenenia Pána v Toronte bola nielen dôkazom záujmu pápeža o gréckokatolíkov, ale aj obrovským zážitkom vladyku Michala a jeho veriacich.

Bol veľkým a osobným priateľom so Štefanom B. Romanom, ktorý bol štedrým podporovateľom nielen národného hnutia v zahraničí, ale aj gréckokatolíckej Cirkvi. Zameranie na spásu duši jemu zverených ho spriatelilo aj s o Michalom Lackom v Ríme, ktorý pre pastoračnú službu našich veriacich v Kanade naverboval viacerých kňazov. Ku koncu socializmu u nás vladyka pomáhal aj mnohým duchovným, ktorí utiekli do Ríma (Vasiľ, Timkovič, Čajka).

Po páde železnej opony prišiel viackrát aj na Slovensko a bol spolusvätiteľom ako vladyku Jána Hirku v roku 1990, tak aj vladyku Milana Chautura v roku 1992. V roku 1996 z dôvodu dosiahnutia kánonického veku pápež prijal jeho rezignáciu, a dokonca života žil v relatívnom ústraní. Zúčastnil sa ešte vysviacky a intronizácie svojho nástupcu ako pastiera našej eparchie v Kanade, preosvieteného Johna S. PAZAKA vo februári 2001. Potešili ho aj slovenskí pútnici, ktorí do Toronta zavítali počas Svetového dňa mladých v lete roku 2002. Po dlhej a ťažkej chorobe prišlo vykúpenie v podobe povolania do večnosti pred piatimi rokmi 16. januára 2003, vo večerných hodinách. Pochoval ho vladyka John S. Pazak a jeho telesné ostatky očakávajú druhý a slávny príchod Krista na cintoríne sv. kríža v Tornhille, ON.

Vladyka Michal mal veľkú lásku pre svoju Cirkev, svoj ľud a cyrilo-metodskú tradíciu. Mal rád aj svoju početnú rodinu a jeho synovci a netere sa vždy tešili na stretnutie s milovaným a milujúcim strýkom. Podľa svedectva už takisto nebohého J. E. Suchého z Kanady (bývalý sekretár vladyku), vladyka veľmi rád spieval „S nami Boh“ a živo veril obsahu tohto posolstva. Zostáva v pamäti svojich veriacich, ktorých mal tak rád.

Večná mu pamiatka!

Daniel Černý,

bohoslovec košického apoštolského exarchátu

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza