Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Saluto nella festa titolare della chiesa dei Santi Cirillo e Metodio dei Redentoristi a Stropkov – 8 Luglio 2012

Vysoko preosvietený Vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita,

Preosvietený Vladyka Ján Eugen Kočiš,

Vsečesnišij otec Jaroslav Štelbaský, Protoigumen redemptoristov,

Milovaní kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry,

Predstavitelia verejného života,

Drahí pútnici, bratia a sestry v Kristovi,

S veľkou radosťou som prijal pozvanie slúžiť dnes spolu s vami svätú liturgiu tu, v Stropkove, pri odpustovej slávnosti sviatku svätých Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov a vašich patrónov, ktorým vaši predkovia zasvätili tento chrám.

Som veľmi rád, že vám pri tejto milej príležitosti môžem priniesť pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI a pozvať vás k modlitbe zaňho i za jeho úrad hlavy Cirkvi, aby vo svojom neľahkom poslaní ho neustále sprevádzala Božia milosť a tak ho mohol vykonávať zodpovedne, pre dobro všetkých veriacich.

Svätí Cyril a Metod sú pre nás pekným príkladom vernosti Bohu a jeho Cirkvi v neľahkom historickom období, keď ako misionári na Veľkej Morave museli vo svojej práci medzi Slovanmi čeliť nemalým ťažkostiam.

Ale práve z tej lásky k Bohu a Cirkvi všetko prekonali a zaslúžili si tak nielen obdiv a uznanie svojich súčasníkov i ďalších generácií, medzi nimi aj tej našej, ale predovšetkým získali nebeské kráľovstvo, ktoré Boh dáva svojim verným služobníkom, všetkým tým, ktorí svoju dôveru skladajú v Neho.

Akiste aj tento dobrý príklad solúnskych bratov bol u počiatkov toho, že si ich vaši predkovia vybrali za patrónov farnosti i tohto chrámu. Preto každoročne táto slávnosť sa stáva okrem iného aj poďakovaním im za ich vieru a za to, že tento príklad vo Svätých Cyrilovi a Metodovi videli a chceli ho nasledovať.

A naozaj boli mnohí, ktorí ich nasledovali. Váš región totiž je známy silnou vierou, vyskúšanou životom.

Keď hovoríme o takejto viere, nemôžeme dnes nespomenúť ani významné osobnosti, ktoré tu medzi vami žili a vyznačovali sa ňou. Na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia to bol dnes už blahoslavený Dominik Metod Trčka, mučeník komunistického prenasledovania. A v druhej polovici toho istého storočia napríklad otec Jozef Čverčko, otec Bohumil Čelustka alebo otec Michal Majovský, ktorí žili i zomreli v povesti svätosti.

Vidíte, drahí bratia a sestry, čo robí dobrý príklad? Jednoducho priťahuje a motivuje druhých konať podobne. Vaši vyššie spomenutí otcovia misionári sa vo svojom apoštolskom zápale určite nechali unášať aj týmto dobrým príkladom misionárov slovanských národov, patrónov vašej farnosti, svätých Cyrila a Metoda.

Tá istá viera môže pomôcť aj nám dnes v našom každodennom živote, ktorý tiež nie je ľahký. Keď ho však žijeme v úprimnosti svojej viery, môžeme ho prežiť veľmi zodpovedne a tak sa tento život pre nás môže stať prameňom radosti, pokoja a nakoniec aj spásy.

Prosme teda dnes Pána Boha, aby na príhovor patrónov vašej farnosti, svätých Cyrila a Metoda, nám takúto vieru daroval a zachoval. Lebo iba vtedy budeme verní svojmu kresťanskému povolaniu a budeme vydávať dobré svedectvo svojho kresťanského života pred tými, ktorí sa na nás ako kresťanov dívajú a posudzujú naše správanie i naše skutky.

Prajem vám, otcovia a bratia redemptoristi, ktorí tu pracujete, veľa pastoračných a misijných úspechov a to nielen v tejto farnosti, ale aj na misiách, ktoré konáte jak v celom širokom okolí, tak na území celej gréckokatolíckej metropolie, ba dokonca aj v zahraničí. Dobrý príklad apoštolov Slovanov, ale aj vašich úcty hodných predchodcov, nech sa pre vás stane novým impulzom vo vašej ďalšej misijnej práci.

A vám, milovaní bratia a sestry v Kristovi, želám, aby vo vás stále viac a viac rástla viera, ktorú ste dostali od svojich predkov. Pamätajte, že tak, ako ju oni odovzdali vám, aj vy ju máte odovzdať svojim deťom. Iba tak totiž budete mať nádej, že ako váš, tak ich život bude šťastný a to i napriek ťažkostiam, ktoré nám môže priniesť.

Nech vás sprevádza Božie požehnanie a ochrana vašich patrónov, svätých Cyrila a Metoda. Amen.

Mons. arcibiskup Mario Giordana, Apoštolský nuncius na Slovensku

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email