REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae najvyššieho kňaza Jána Pavla II. biskupom, kléru a veriacim o posvätnom ruženci.

1. časť

Tento apoštolský list, dnes už svätého pápeža Jána Pavla II, vznikol v roku 2002. Týmto listom sám pápež chcel ukázať dôležitosť modlitby posvätného ruženca pre život Cirkvi a každého jej člena na začiatku tretieho tisícročia. Zámerom pápeža, píšuc tento list bol to, aby ešte viac priblížil tento spôsob modlitby nielen biskupom a duchovenstvu, ale aj všetkým tým, ktorí sa ruženec modlievajú. Ján Pavol II na začiatku tohto listu hovorí, že ruženec vo svojej jednoduchosti prináša ovocie svätosti. Aj táto modlitba, hoci ma mariánsky charakter má ukázať, že Kristus je Pánom a Spasiteľom, v ktorom sa koncentruje všetka ľudská história. Pápež vysvetľuje, že ruženec je kristocentrická modlitba, čiže modlitba, ktorá sa koncentruje na Ježišovi Kristovi. V jednotlivých tajomstvách sa objavuje celá hĺbka evanjelia. Pápež to tak úžasne nazval, že je to neustály Magnifikát za dielo spásy človeka. Modlitba posvätného ruženca je pre Jána Pavla II zakúšaním lásky nielen Márie, ale najmä jej syna Ježiša. Pápež J. P. II sa v tomto liste odvoláva aj na autoritu svojích predchodcov na Petrovom stolci, ktorí tiež povedali pár výrokov o modlitbe ruženca. Spomína pápeža Leva XIII, ktorý odporúčal ruženec ako veľmi mocnú duchovnú zbraň proti zlu. Pripomína tiež slová Jána XXIII a Pavla VI, ktorí vnímali túto modlitbu s Kristom uprostred.

J. P. II využíval každú priležitosť, aby vyzýval ľudí ku modlitbe ruženca, lebo aj pre neho samého mal ruženec dôležite miesto v jeho živote. Ruženec ho sprevádzal vo vsetkých situáciach jeho života. Aj v radostiach aj v trápení. Tento pápež svätého života dokonca píše, že ruženec je akýmsi komentárom poslednej kapitoly konštytúcie Druhého vatikánskeho koncilu Lumen Gentium, v ktorej je opísaná úloha a prítomnosť Bohorodičky v tajomstve Krista a života Cirkvi. Hoci sa človek modlí mariánsku modlitbu, ale koncentrácia je na základných udalostiach so života Ježiša Krista. V tomto liste J. P. II píše, že už od začiatku vkladal svoj pontifikát do každodennej modlitby posvätného ruženca.

Pre neho samého bola modlitba svätého ruženca taká podstatná, že október 2002 – október 2003 vyhlásil za Rok posvätného ruženca. Pápež si želal, aby modlitba svätého ruženca bola v tomto období osobytným spôsobom rozvýjaná v mnohých modlitebných a kresťanských spoločenstvách. Zámerom J. P. II nebolo aby pritažil ľuďom, chcel len doplniť a pomôcť v pastorácii jednotlivých časti Cirkvi. Chcel, aby sa ruženec stal prostriedkom na formovanie Božieho ľudu a prostriedkom novej evanjelizácie. Aj tento list podľa J. P. II má pomôcť pochopiť plný význam modlitby posvätného ruženca a priviesť nás všetkých do centra kresťanského života.

Tento list Božím riadením vznikol v roku štyridsiatého vyročia od začiatku Druhého vatikánskeho koncilu (11. októbra 1962), ktorý bol darom od Boha pre celú Cirkev.

spracoval o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza